Jaarcijfers 2017: positief resultaat

De bouw in Friesland is in het afgelopen jaar wederom aangetrokken en het vertrouwen in de economische ontwikkelingen is toegenomen. In meerdere opzichten is 2017 voor hûs en hiem een recordjaar geworden in positieve zin. Het aantal uitgebrachte adviezen aan de deelnemende gemeenten is in 2017 gestegen tot boven de 6.000 en de gerealiseerde adviesinkomsten liggen voor het eerst sinds 2010 weer boven de 1 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting is in 2017 meer dan 200.000 euro aan inkomsten geboekt. Dankzij deze gunstige resultaten is de vermogenspositie van hûs en hiem ook sterk verbeterd. Naast de invloed van de conjunctuur op de inkomsten van de gemeenschappelijke regeling is ook van belang op welke wijze de gemeenten invulling geven aan het beleid ten aanzien van de borging van ruimtelijke kwaliteit. In het verslagjaar zijn er door de deelnemende gemeenten geen beleidswijzigingen doorgevoerd, die tot een afname van de adviesbehoefte leidden. De gewijzigde systematiek voor de tarieven – waarbij voor een vooroverleg thans een meer kostendekkende prijs wordt berekend – heeft tenslotte ook bijgedragen aan het positieve resultaat.