Voordracht nieuwe leden Centrale Adviescommissie

Leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem worden voor drie jaar benoemd en kunnen daarna gedurende een termijn van drie jaar als reserve-commissielid optreden. Het rooster van af- en aantreden bepaalt dat elk jaar enkele wisselingen plaatsvinden in de multidisciplinair samengestelde adviescommissie van hûs en hiem. De voorgedragen nieuwe leden voor de periode 2018-2020 zijn: Maartje ter Veen en Eugène Wijffels (architecten), Wieger van der Schaaf (stedebouwkundige), Christel Snoep (landschapsontwerper), Maartje Berenschot en Gerard Brouwer (restauratiearchitecten), Claudia Versloot (monumentendeskundige), Sybrig Kromkamp en Tonny Huisink (burgerleden). De benoeming van de leden van de adviescommissie geschiedt door de gemeenteraden èn colleges van B&W van alle 19 deelnemende gemeenten.

Maartje ter Veen (1977) studeerde bouwkunde aan de TU Delft, afstudeerrichting architectuur, diploma behaald in 2003. Haar CV vermeldt: docent TU Delft, onderzoeker TU Delft, architect bij DAAD Architecten in Beilen. Op dit moment is ze verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen als docent en lid van het ontwikkel- & innovatieteam. Sinds 2009 heeft ze haar eigen bureau: Studio MARCHA!

Wieger van der Schaaf (1966) volgde bouwkunde in Sneek (MTS) en in Leeuwarden (HTS). Vervolgens Stedenbouwkunde in Zwolle en Civiele Techniek in Arnhem. Zijn CV vermeldt: medewerker Ruimtelijke Ordening in gemeente Leeuwarderadeel, daarna stedenbouwkundig adviseur in gemeente Leeuwarden. Momenteel is hij als stedenbouwkundig adviseur werkzaam in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Maartje Berenschot (1965) studeerde bouwkunde aan de TU Delft, afstudeerrichting architectuur (differentiatie restauratie), diploma behaald in 1992. Haar CV vermeldt: projectarchitect bij architectenbureaus irs. Vegter b.i, Van Overbeek Tromp en Grunstra. Sinds 2016 heeft zij haar eigen bureau: Berenschot Adviserend Architect te Bolsward. Tevens is ze momenteel als docent verbonden aan het Alfa College in Groningen.

Christel Snoep (1983) is in 2004 afgestudeerd aan de Hogeschool INHOLLAND (afstudeerrichting HBO Plattelandsvernieuwing). Haar CV vermeldt: ontwerper Gemeente Leiden (afd. Groen, Milieu & Beheer), projectleider Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland, adviseur Stichting Landschapsbeheer Friesland. Sinds 2014 heeft zij haar eigen bureau Erf en Landschap te Oudehorne.

Claudia Versloot (1975) heeft in 1998 de HTS Bouwkunde aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden afgerond. Daarna heeft zij naast diverse cursussen ook nog de Post-HBO Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg gedaan. Haar CV vermeldt: bouwinspecteur gemeente Leeuwarden, medewerker monumentenzorg gemeente Franekeradeel, diverse relevante functies in gemeente Groningen.

Eugène Wijffels (1954) heeft de Academie van Bouwkunst in Groningen gevolgd, studierichting architectuur. Zijn CV vermeldt: directeur van architectenbureaus Van der Bijl en Wijffels, Wijffels Architecten en (momenteel) Eugène Wijffels Architecten te Heerenveen.

Sybrig Kromkamp (1959) heeft Public Management/Bestuurskunde gedaan aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Haar CV vermeldt: diverse functies, o.a. bij Provinciale Waterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân. Bestuursfuncties in gemeente Sneek, en gemeente Wieringermeer (griffier). Politiek actief als gewestelijk bestuurder en statenlid in Fryslân, thans in de gemeente Franekeradeel.

Tonny Huisink (1964) heeft aan de Universiteit van Amsterdam Bedrijfskunde en Bestuurlijke informatiekunde gestudeerd. Haar CV vermeldt: functies bij provincie Fryslân (controller, auditor), secretaris Rekenkamer, diverse functies in gemeente Leeuwarden. Momenteel werkt ze voor stichting Agrarisch Erfgoed Nederland.

Gerard Brouwer (1980) studeerde bouwkunde aan de TU Delft, afstudeerrichting architectuur. Zijn CV vermeldt: assistent ontwerper/bouwkundig tekenaar bij Kijlstra en Brouwer; Soeters van Eldonk. Momenteel is hij architect/(mede-)eigenaar van bureau Kijlstra en Brouwer in Beetsterzwaag.

Nadere informatie over de voorgedragen nieuwe leden is te vinden via de overzichtspagina van alle leden van de adviescommissie op deze website.

De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem ontvangen een onkostenvergoeding. Zitting in de adviescommissie neemt één (donderdag)middag per maand in beslag.