De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem: Johan Willem Frisostraat 1 te 8933 BN Leeuwarden.

Agenda van donderdag 1 juni 2017

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
plan Terschelling (vooroverleg)

3. 14.30 uur
gemeentelijke monumenten Harlingen

4. 15.30 uur
aanwijzing gemeentelijk monument ‘Pingjumer Gulden Halsband’

Rondvraag