De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 5 december 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
nieuwbouw woning Waling Dykstrastraat, Vrouwenparochie

3. 14.30 uur

Rondvraag en sluiting