De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag ten kantore van hûs en hiem.

Agenda van donderdag 6 juni 2019

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
Nieuwbouw recreatieappartementen, Hegewarren, Oudega (Smallingerland)

3. 14.30 uur
Uitbreiding hotel, Lavendelheide, Drachten (vooroverleg)

 

Rondvraag en sluiting