Aantal adviesaanvragen in 2021 gestegen

In 2021 zijn in Fryslân aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 3.901 (eerste) adviesaanvragen voorgelegd. Dit is ten opzichte van 2020 een stijging van meer dan 10%. Het totale aantal uitgebrachte adviezen bedraagt 7.570. Dit heeft te maken met het gemiddeld aantal behandelingen per aanvraag. Met de factor 1.94 ligt dit bijna op het dubbele van het aantal aanvragen. Met andere woorden: bij hûs en hiem gaan gemiddeld 150 adviesbrieven per week de deur uit.
Langzamerhand wordt duidelijk dat veel initiatiefnemers eerst een vooroverleg  aanvragen met de adviescommissie over hun plannen. Dat wordt als heel positief ervaren. De aangesloten gemeenten stimuleren ook om het gesprek over ruimtelijke kwaliteit in een vroegtijdig stadium te voeren. De jaarcijfers van hûs en hiem laten zien dat ook de inkomsten zijn gestegen en tonen een positief resultaat.