Vacatures

De Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit brengt aan de Friese gemeenten advies uit over ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning en toetst deze aan het gemeentelijk beleid en indien van toepassing aan eisen, die vanuit de monumentenzorg worden gesteld. In deze integrale commissie (welstand en monumenten) zijn verschillende (ontwerp)disciplines vertegenwoordigd en hebben tevens burgerleden zitting.

In verband met het rooster van aan- en aftreden van commissieleden is hûs en hiem per 1 januari 2021 op zoek naar nieuwe leden vanuit de volgende disciplines:

Architect
Landschapsarchitect
Restauratiearchitect (2x)
Burgerlid (2x)

Wat verwachten wij van de leden:

  • breed georiënteerd en bekend met het werkveld van ruimtelijke kwaliteit;
  • ervaring in het analyseren en beoordelen van (complexe) bouwplannen;
  • in bezit van het diploma in de gevraagde discipline op universitair niveau of HBO en ingeschreven in het Architectenregister (dit geldt niet voor de burgerleden);
  • oplossingsgericht adviseren binnen de beleidskaders met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
  • beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
  • affiniteit met Fryslân en met de Friese cultuur;
  • onafhankelijk van gemeentebestuur of ambtelijk apparaat bij een van de deelnemende gemeenten.

Werktijden en locatie

De Adviescommissie komt eenmaal per 14 dagen op donderdagmiddag bijeen, normaal gesproken op het kantoor van hûs en hiem in Leeuwarden. In deze corona-periode vinden de vergaderingen plaats middels videovergaderingen. De zittingen van de Adviescommissie zijn openbaar. Commissieleden worden in de regel voor een periode van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met drie jaar.

De tijdbesteding bedraagt één dagdeel per maand (donderdagmiddag) omdat we met twee gelijkwaardig samengestelde teams werken. De vaste vergoeding voor een commissielid bedraagt thans € 200,– per zitting, naast een reiskostenvergoeding van 0,25€/km.

Kandidaatstelling

De leden van de Centrale Adviescommissie worden door de colleges van B&W en door de gemeenteraden van de 17 deelnemende gemeenten benoemd op voordracht van het Dagelijks Bestuur.

Personen, die zich kandidaat willen stellen als lid van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit worden verzocht zich vóór 21 oktober 2020 per post of via e-mail bij hûs en hiem aan te melden. Gelieve naast uw curriculum vitae een brief met uw motivatie bij te voegen.

hûs en hiem
J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
husenhiem@husenhiem.nl

Inlichtingen:

Marc A. Visser, voorzitter
Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
telefoon: 058-2337933