Nije Pleats

Een (maatwerk)proces voor een stevige basis van uw bouwplan

Een bouwplan? Daar komt veel bij kijken. Hoe beter uw plan is voorbereid hoe sneller uw vergunning rond is.
De Nije Pleats kan ervoor zorgen dat over de ruimtelijk-landschappelijke inpassing in een vroeg stadium overeenstemming komt tussen belangrijke partijen (u, provincie, gemeente, welstand). Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor de vergunning.

Op het platteland in Friesland zijn veranderingen gaande. Die veranderingen gaan sneller en hebben een grotere impact op de omgeving dan voorheen. Boeren breiden hun bedrijven uit met nieuwe stallen die zo’n 300-500 melkkoeien kunnen huisvesten. Anderen verbreden de bedrijfsactiviteiten en beginnen een camping (kamperen bij de boer) of starten een activiteitenboerderij of kaasmakerij naast hun melkveehouderij.

Ontwikkeling Nije Pleats

In 2010 is onder verantwoordelijkheid van de provincie begonnen met de Nije Pleats. Met als doel een werkwijze te ontwikkelen waarin in een vroeg stadium van belang zijnde factoren (landschappelijke inpassing) bij een bouwplan worden gewogen en beoordeeld.

Tot eind 2011 is dit proces onder verantwoordelijkheid uitgevoerd en bekostigd door de provincie. Vanaf 1 december 2011 is de verantwoordelijkheid voor het proces door de provincie overgedragen aan de gemeenten in Fryslân en is de loketfunctie voor Nije Pleats ondergebracht bij Hûs en hiem. De Nije Pleats heeft zich de afgelopen jaren bewezen en kan op een breed maatschappelijk draagvlak rekenen. LTO-Noord is erg enthousiast over de ontwikkelde werkwijze.

Werkwijze Nije Pleats

Op het moment dat u zich met een bouwinitiatief meldt bij uw gemeente wordt gekeken of er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Dat is meestal het geval bij overschrijding van1 hectarebouwoppervlak.

Vervolgens kan de gemeente een werksessie van de Nije Pleats aanvragen. Het team van de Nije Pleats komt dan op korte termijn bij u. De Nije Pleats zorgt ervoor dat deskundigen aan tafel komen en aan het woord, te beginnen met uzelf! U bent immers de deskundige op uw bedrijf! U vertelt over uw bedrijf en over uw wensen voor de toekomst. Vervolgens worden ook de verhalen van het landschap, de plek en de bebouwing door de deskundigen van de Nije Pleats verteld.

Daarna is het tijd voor een rondgang op en rond uw erf. Heel gericht kunnen dan de verschillende aspecten uit de eerdere toelichtingen worden bekeken. Veel puzzelstukjes vallen dan op hun plaats. Vervolgens komen de schetspapieren, tekeningen, plattegronden, viltstiften, scharen en lijm op tafel om gezamenlijk het meest ideale ontwikkelingsperspectief voor uw bedrijf te schetsen. Aan het eind van de sessie rolt er vrijwel altijd een advies uit waar de partijen zich in kunnen vinden.

In het verdere verloop van de vergunningperiode zullen partijen (provincie, gemeente, welstand) snel kunnen handelen, immers er is al overeenstemming bereikt. De procedure wint hiermee aanzienlijk aan snelheid.

Tijdens een Nije Pleats werksessie – bij de initiatiefnemer aan de keukentafel – wordt integraal een concrete aanvraag tot uitbreiding behandeld. Dit betekent dat een team van deskundigen aan de slag gaat. Zo’n team bestaat in de regel uit:

  • Agrariër met stallenbouwer, aannemer of adviseur
  • Betrokken gemeente-ambtenaren
  • Landschapsarchitect
  • Adviseur ruimtelijke kwaliteit van hûs en hiem

Indien nodig schuiven andere deskundigen (bijv. van gebiedsontwikkeling, financiën, verkeer, milieu etc) bij het team aan. Dit is afhankelijk van de aard van de aanvraag en vindt plaats in overleg met de agrariër en de betreffende gemeente-ambtenaar.

Wilt u meer weten over een Nije Pleats bijeenkomst? Heeft u zelf op dit moment plannen om uit te breiden? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of met het bureau van hûs en hiem, dat de loketfunctie voor het project Nije Pleats verzorgt.

zie ook de website van Nije Pleats