De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 15 juli 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur Besloten vooroverleg

14:45 uur Nieuwbouw woning Harinxmaweg, Beetsterzwaag, vooroverleg

15:45 uur Vervanging sportkantine Harddraversdijk, Dokkum, vooroverleg

16:45 uur Rondvraag

17:00 uur Sluiting