De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams). Op verzoek kan de zitting – bijvoorbeeld door vertegenwoordigers van de pers – worden ‘bijgewoond’. Neem daarvoor contact op met het secretariaat (058-2337930).

Agenda van donderdag 15 oktober 2020

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. Besloten behandeling

14.45 uur
3. Behandeling stedenbouwkundig plan het Perk, Sneek

15.45 uur
4. Rondvraag en sluiting