De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 8 april 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. nieuwbouw woning Sopsum, Achlum

14.45 uur
3. nieuwbouw woning Beetsterzwaag

15.45 uur

Rondvraag en sluiting