Tarieven

Regeling van de tarieven

Het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam h没s en hiem welstandsadvisering en monumentenzorg, gevestigd te Leeuwarden;

gelet op artikel 34, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

besluit:

ingaande 1 januari 2020 vast te stellen onderstaande regeling van de tarieven.

Artikel 1

1. Voor welstandsadviezen, verstrekt aan de deelnemende gemeenten zullen de door het lichaam in rekening te brengen vergoedingen, berekend over de naar boven op 鈧 500,– afgeronde bouwsom, bedragen:

bouwsom tarief
van 鈧 0 t/m 鈧 5.000 鈧 45,00
van 鈧 5.001 t/m 鈧 25.000 鈧 45 + 2,4鈥 van de bouwsom boven 鈧 5.000
van 鈧 25.001 t/m 鈧 100.000 鈧93 + 2,2鈥 van de bouwsom boven 鈧 25.000
van 鈧 100.001 t/m 鈧 250.000 鈧 258 + 2,1鈥 van de bouwsom boven 鈧 100.000
van 鈧 250.001 t/m 鈧 750.000 鈧 573 + 1,14鈥 van de bouwsom boven 鈧 250.000
vanaf 鈧 750.000 鈧 1143 + 0,78鈥 van de bouwsom boven 鈧 750.000
(max.聽鈧 2.300)

(Van de berekende waarde wordt het gehele getal gebruikt, de integere waarde. 鈧 116,95 wordt dus 鈧 116,00)

2. Voor adviezen voor vooroverlegplannen niet zijnde monumentenplannen, verstrekt aan de deelnemende gemeente, betreffende een vooroverleg over de opzet van een plan, worden tarieven gerekend die afhankelijk zijn van de bestede tijd in de lokale commissie:
Tot 15 min.聽聽聽聽聽聽聽 鈧犅 70,00
van 15 – 30 min 鈧犅 96,00
van 30 – 45 min 鈧 122,00
van 45 – 60 min 鈧 150,00
Bij behandeling van een vooroverlegplan in de bureaucommissie:聽 鈧 122,00
Bij behandeling van een vooroverlegplan in de grote commissie:聽 鈧 150,00

Artikel 2

1. In het geval het een ondergeschikte wijziging betreft van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan wordt het laagste basistarief ad聽鈧 45,- in rekening gebracht.

Wanneer het gaat om een aanzienlijk wijziging binnen het bestaande concept van聽een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan wordt de聽leges over de meerkosten /minderkosten in rekening gebracht.

Wanneer het gaat om een wezenlijk ander ontwerp/ andere vormgever van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan wordt de legeskosten over de bouwsom in rekening gebracht.
Tenzij in het geval van volledige omwerking door een andere ontwerper, dan wel in het geval er sprake is van een geheel ander opgezet plan in plaats van een eerder van een positief welstandsadvies voorzien ontwerp, is voor de voortgezette behandeling van een bouwaanvraag geen extra vergoeding verschuldigd.

Artikel 3

3. De verschuldigde bedragen aan advieskosten worden aan de gemeenten door middel van een voorschotnota maandelijks in rekening gebracht. Halfjaarlijks (per 1 januari en 1 juli) worden de werkelijke kosten over de zes maanden daarv贸贸r berekend en de meer- of minderkosten gefactureerd.
De rekeningen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn door overschrijving op de bankrekening van het lichaam.

Artikel 4

4. Voor het uitoefenen van aanvullende adviestaken, bijvoorbeeld op het terrein van de Erfgoedwet, de monumentenverordening en de Brim (2013) e.d. en van de ontwikkeling van gemeentelijk welstandsbeleid, kan h没s en hiem op verzoek van de gemeenten adviezen verstrekken, waarvoor een uurtarief van 鈧 104,- wordt berekend. Dit tarief geldt eveneens voor deelname aan kwaliteitsteams.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 28 juni 2019,

G. Wielinga,
voorzitter.

M.A. Visser,
secretaris.