Tarieven

Regeling van de tarieven

Het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam h没s en hiem advisering omgevingskwaliteit, gevestigd te Leeuwarden;
gelet op artikel 34, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling,聽besluit: ingaande 1 januari 2024 vast te stellen onderstaande regeling van de tarieven.

Artikel 1

Voor welstandsadviezen, verstrekt aan de deelnemende gemeenten zullen de door het lichaam in rekening te brengen vergoedingen, berekend over de naar boven 鈧 500 afgeronde bouwsom, bedragen:

Bouwsom Tarief
Van 鈧 0 t/m 鈧 5000 鈧 58
van 鈧 5001 t/m 鈧 25000 鈧 58 + 3,02鈥 van de bouwsom boven 鈧 5000
van 鈧 25001 t/m 鈧 100.000 鈧 118 + 2,77鈥 van de bouwsom boven 鈧 25000
van 鈧 100.001 t/m 鈧 250.000 鈧 326 + 2,67鈥 van de bouwsom boven 鈧 100.000
van 鈧 250.001 t/m 鈧 750.000 鈧 727 + 1,44鈥 van de bouwsom boven 鈧 250.000
vanaf 鈧 750.000 鈧 1.447 + 0,96鈥 van de bouwsom boven 鈧 750.000
(met een maximum van 鈧 2.880)

(Van de berekende waarde wordt het gehele getal gebruikt, de integere waarde. 鈧 118,95 wordt dus 鈧 118,00)

2. Voor adviezen voor vooroverlegplannen niet zijnde monumentenplannen, verstrekt aan de deelnemende gemeente, betreffende een vooroverleg over de opzet van een plan, worden tarieven gerekend die afhankelijk zijn van de bestede tijd in de lokale commissie:

Tot 15 minuten聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽鈧 89
Van 15 鈥 30 min. 聽聽聽聽聽聽聽聽 鈧 122
Van 30 鈥 45 min.聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈧 155
Van 45 鈥 60 min.聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈧 190

Bij behandeling van een vooroverlegplan in de bureaucommissie: 鈧 155
Bij behandeling van een vooroverlegplan in de grote commissie: 鈧 190

聽Artikel 2

In het geval het een ondergeschikte wijziging betreft van een plan waarvoor eerder een positief advies is uitgebracht, dan wordt het laagste basistarief ad 鈧 58 in rekening gebracht.
Wanneer het gaat om een aanzienlijk wijziging binnen het bestaande concept van een plan waarvoor eerder een positief advies is uitgebracht, dan wordt de leges over de meerkosten /minderkosten in rekening gebracht.
Wanneer het gaat om een wezenlijk ander ontwerp/ andere vormgever van een plan waarvoor eerder een positief advies is uitgebracht, dan wordt de legeskosten over de bouwsom in rekening gebracht.
Tenzij in het geval van volledige omwerking door een andere ontwerper, dan wel in het geval er sprake is van een geheel ander opgezet plan in plaats van een eerder van een positief advies voorzien ontwerp, is voor de voortgezette behandeling van een bouwaanvraag geen extra vergoeding verschuldigd.

Artikel 3

De verschuldigde bedragen aan advieskosten worden aan de gemeenten door middel van een voorschotnota maandelijks in rekening gebracht. Halfjaarlijks (per 1 januari en 1 juli) worden de werkelijke kosten over de zes maanden daarv贸贸r berekend en de meer- of minderkosten gefactureerd.
De rekeningen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn door overschrijving op de bankrekening van het lichaam.

Artikel 4

Voor het uitoefenen van adviestaken bijvoorbeeld op het terrein van erfgoed, monumentenwet en van gemeentelijk beleid, kan h没s en hiem op verzoek van de gemeenten adviezen verstrekken, waarvoor een uurtarief van 鈧 132 per adviseur wordt berekend. Dit uurtarief geldt eveneens voor deelname aan kwaliteitsteams.

Artikel 5

Alle in deze Regeling genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur,

d.d.30 juni 2023

H. de Haan, voorzitter.
M.A. Visser, secretaris.

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing in het kalenderjaar 2024.